• FRI FRAGT på ordrer over 349 kr
 • 60 dages returret
Luk søgepanel
FRI FRAGT på ordrer over 349 kr

PERSONDATAPOLITIK & COOKIES

INTEGRITETSPOLICY

Timarco Aps, Cvr-nr: 33499906, værner om din personlige integritet ogstræber altid efter at beskytte dine personoplysninger på bedste måde. Deter vores målsætning at følge alle ved enhver tid gældende love og reglerfor personoplysningsbeskyttesle, såsom for eksempelDatabeskyttelsesforordningen eller GDPR (General Data ProtectionRegulation) som den også kaldes. Vi har som mål at være tydelige ogforklare hvordan dine personoplysninger indsamles og behandles af os og afvores samarbejdspartnere. Vi indsamler og behandler ikke flere oplysningerend vi har brug for til at kunne opfylde dine forventninger og deforpligtelser som vi har over for dig. Denne policy hjælper dig bl.a. medat forstå hvilken slags information vi indsamler og hvordan denne anvendes.

Denne policy gælder for alle oplysninger som indsamles via vores website.

JURIDISK GRUNDLAG

For at vi kan få lov til at behandle dine personoplysninger, har vi brugfor et såkaldt juridisk grundlag. Vi behandler dine personoplysninger fordiat behandlingen er nødvendig for at kunne opfylde den aftale vi har med digsom kunde ved dit køb.

Vi behandler også dine personoplysninger fordi at behandlingen er nødvendigfor at kunne opfylde juridiske forpligtelser som påhviler os.

Vi behandler også dine personoplysninger fordi at behandlingen er nødvendigtil formål som vedrører vores berettigede interesse. Behandlingen baserersig på en interesseafvejning og indebærer situationer hvor vi vil, eller ernødt til at gøre noget, f.eks. kommunikere med dig eller markedsføre voresprodukter og tjenester, som hovedsageligt er til vores fordel, forudsat atdet ikke skader dine egne interesser eller grundlæggende rettigheder ogfriheder.

INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler oplysninger som du som kunde selv har givet til os når duhandler på eller besøger vores website samt kommunikerer med os.Personoplysninger som vi behandler er dit for- og efternavn, dine-mailadresse, dit telefonnummer, dit personnummer (hvis du har valgt atoplyse dette), din postadresse og dit brugerkonto.

Vi behandler kun dit personnummer når det er nødvendigt med hensyn tilvigtigheden af en sikker identificering eller hvis der er en andenbetydelig årsag. Vi anvender dit personnummer i så begrænset udstrækningsom muligt. De situationer hvor vi kan ske at skulle behandle ditpersonnummer er ved køb, når vi har brug for at identificere dig ikundeservicesammenhæng, når du anmoder om information vedrørende hvilkepersonoplysninger vi behandler om dig, beder os om at rette oplysninger omdig som er forkerte, beder os om at slette eller begrænse depersonoplysninger vi har om dig og at vi giver dig en kopi af depersonoplysninger vi har om dig.

Vi indsamler og behandler også oplysninger om dig når du handler på ellerbesøger vores website. Personoplysninger som vi behandler er oplysninger omdine køb og købehistorik. Vi behandler også dine personoplysninger viagodkendelse af cookies, se eget stykke nedenfor.

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler tidligere nævnte personoplysninger for at:

 • håndtere din bestilling/køb for at kunne:
  • identificere dig
  • levere den bestilte vare
  • håndtere din betaling
  • bearbejde returneringer, bytte varer og eventuelle reklamationer
  • sende dig SMS-meddelelser om leveringsstatus
  • kontakte dig ved eventuelle problemer med leveringen af dine varer
 • give dig en personligt tilpasset oplevelse af vores tjenester viaindsamling af cookies
 • opfylde juridiske forpligtelser (f.eks. vedrørende krav ibogføringsloven, produktansvar og produktsikkerhed)
 • markedsføre vores produkter
 • udvikle vores viden om kunder og analysere din kundeadfærd, hvilketindebærer at en såkaldt profilering sker. Vi giver dig tilbud, som vi trordu vil synes er relevante baseret på resultatet af denne analyse af dinbrugeradfærd, og for ikke at skulle forstyrre dig unødvendigt, kunnetilbyde dig produkter som matcher dine ønsker og behov
 • håndtere kundeservicesager
 • evaluere, udvikle og forbedre virksomhedens tjenester, produkter ogsystem for kundegruppen i det store hele
 • forhindre misbrug af en tjeneste eller for at forhindre, forebygge ogudrede lovovertrædelser mod virksomheden

LAGRING OG OVERFØRING AF PERSONOPLYSNINGER

Personoplysninger overføres til vores samarbejdspartnere, for atadministrere og lette dit køb og hjælpe os med markedsføringsreklamer.Disse samarbejdspartnere er f.eks. transportfirmaer, betalingspartnere,e-mailleverandører, SMS-leverandører, webanalyseleverandører og trykkeri.Disse virksomheder er personoplysningsstøttende og det er stadig os som erpersonoplysningsansvarlige. Vi garanterer for at vores partnere håndtererpersonoplysninger i overenstemmelse med gældende lovgivning og på en sikkermåde ved at indgå aftaler om håndtering af personoplysninger med dem.

Vi opbevarer data på egne servere i Sverige eller på servere som stillestil rådighed af vores partnere.

Vores partnere og serviceleverandører har alle hjemsted inden for EES ogligeledes er deres servere og andet lagringsudstyr placeret der. Enesteundtagelse er Google LLC, se eget stykke under Cookies.

Vi kan udlevere dine personoplysninger til myndigheder som kræver at vigiver sådanne oplysninger.

Vi kan også dele dine personoplysninger for at tillade en fusion, enerhvervelse eller et salg af alle, eller dele af vores aktiver.

TIDSPERIODE FOR BEHANDLING OG LAGRING

Vi behandler kun personoplysninger så længe der er et behov for at gemmedem for at udføre de formål som oplysningerne blev afgivet eller indsamlettil. Samme personoplysning kan lagres på flere forskellige steder tilforskellige formål.

Hvis du kontakter os via e-mail så gemmes vores korrespondence så længe deter nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen.

Personoplysninger som vi behandler for at administrere kundeforhold,inklusive dine køb og brugerkonto, eller for at opfylde aftaler ogjuridiske forpligtelser over for dig, f.eks. opfylde garanti-,reklamations- eller fortrydelsesretsforpligtelsen, behandles i den tid deter nødvendigt for at vi kan administrere kundeforhold og opfylde voresaftale eller vores juridiske forpligtelser og forpligtelser over for dig.

Personoplysninger som vi behandler til bogføringsbrug gemmes ioverenstemmelse med gældende bogføringslovgivning.

Vi behandler dine personoplysninger til markedsføringsbrug i et år fra ditkundeforhold hos os er ophørt.

Dine personoplysninger kan ske at blive gemt i længere tid end det somangives ovenfor, hvis det behøves for at følge juridiske krav ellermyndighedsbeslutninger.

BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Når du handler hos os kan du føle dig tryg og sikker. Vi vedtagerforanstaltninger for at sikre at dine personoplysninger altid er beskyttethos os og at behandlingen sker i overensstemmelse med gældendedatabeskyttelsesregler samt vores interne retningslinjer og rutiner.

Vi sikrer også gennem tekniske løsninger og aftaler med vores partnere ogleverandører at disse håndterer dine personoplysninger på en sikker måde ogat de efterlever lovgivning vedrørende personoplysninger.

Betalings- og fakturainformation overføres via en krypteret forbindelse fravores betalingspartner som administrerer betalingen.

DINE RETTIGHEDER

Ret til adgang (såkaldt registerudskrift): Vi vil gerne være åbne og transparente med hvordan vi behandler dinepersonoplysninger. Hvis du vil vide mere om hvordan vi behandler netop dineinformationer, kan du bede om et registerudskrift fra os. Du har ret til atbede om at få at vide hvilke oplysninger der registreres om dig. Hvis duønsker sådanne informationer, skal du sende en en skriftlig anmodning tilos. Hvis vi modtager en anmodning om registerudskift spørger vi omoplysninger for at sikre at informationen gives til den rette person.

Ret til rettelse: Du kan bede om at dine personoplysninger rattes hvis oplysningerne erforkerte eller ufuldstændige.

Ret til at blive slettet: Under visse omstændigheder har du ret til at få dine personoplysningerslettet, f.eks. hvis:

 • oplysningerne ikke længere er nødvendige for de formål som de blevindsamlet til eller behandlet
 • du protesterer mod behandling til direkte markedsførsels formål

Dette gælder dog ikke hvis vi eksempelvis er forpligtet ifølge lov til atgemme oplysningerne.

Ret til begrænsning: Du har ret at anmode om at behandlingen af dine personoplysningerbegrænses.

Berettiget interesse/interesseafvejning: Du har ret til at modsætte dig behandlinger som læner sig op af eninteresseafvejning. Vi må dog gerne fortsætte med at behandle dineoplysninger, på trods af at du har modsat dig behandlingen, hvis vi harpligt til dette ifølge lov eller myndighedsanvisninger eller beslutninger.

Direkte markedsføring: Du har når som helst ret til at komme med indsigelser mod at dinepersonoplysninger behandles til direkte markedsføring. Retten omfatter ogsåde analyser af personoplysninger (såkaldt profilering) som udføres tildirekte markedsføringsbrug. Med direkte markedsføring menes der alle typeraf opsøgende markedsføringstiltag (f.eks. via post, e-mail og SMS).

Du har mulighed for at vælge hvilke kommunikationskanaler vi skal anvendetil reklamer og personlige tilbud, f.eks. kan du vælge kun at få tilbudvia e-mail, men ikke SMS. I så fald behøver du ikke at komme medindvendinger mod personoplysningsbehandlingen som sådan, men kan kontaktevores kundeservice.

Ret til dataportabilitet: Du har ret til at få en kopi af de personoplysninger som vedrører dig i etstruktureret format og i visse tilfælde få disse oplysninger overført tilen anden personoplysningsansvarlig. Retten omfatter kun oplysninger som duselv har givet til os og som vi behandler med retsligt grundlag, f.eks. enaftale med dig. En forudsætning for dataportabilitet er at overførslen erteknisk mulig.

Ret til at at indgive klage: Hvis du er utilfreds med hvordan vi har behandlet dine personoplysningerkan du kontakte os på vores kontaktoplysninger nedenfor.

COOKIES

På vores website anvendes der cookies. Cookies er små tekstfiler som lagrespå kundends computer og som er mulige at anvendes for at se hvad kundenlaver på vores website.

Vi benytter os af forskellige typer af cookies:

 1. en permanent cookie ligger på kundens computer i en bestemt tid.
 2. en sessionscookie lagres tilfældigt i computerens hukommelse i den tiden kunde er inde på en hjemmeside. Sessionscookies forsvinder når du lukkerdin browser.
 3. tredjepartscookies, disse cookies har et andet foretagende placeret pådin computer. Det er tredjepartscookies som bl.a. gør at du kan se annoncerder er rettet mod dig på andre sider, såkaldt retargeting.

Vi anvender cookies for at forbedre vores website for kunden, f.eks. ved attilpass vores website efter kundens ønsker, valg og interesser, samt for atkunne hjælpa dig med at holde styr på hvilke varer du har lagt i din kurv.Vi anvender cookies til at analysere vores website og hvordan den anvendes(se stykket om webanalyse nedenfor) samt til markedsføring gennemretargeting.

Ved at godkende denne integritetspolicy og/eller anvende vores website,giver du samtykke til behandlingen af cookies i overensstemmelse med hvadder siges her. Hvis du ikke accepterer at cookies anvendes, kan du slåcookies fra i din browsers sikkerhedsinstillinger. Du kan også indstillebrowseren så at du får et spørgsmål hver gang vores website forsøger atplacere en cookie på din computer. Gennem browseren kan også tidligerelagrede cookies fjernes, se browserens hjælpesider for mere information.Endvidere kan du når som helst fjerne cookies manuelt fra din harddisk.
Hvis du vil fjerne cookies som allerede er på din computer: seinstruktionerne i din browser.

Google Analytics og Google Tag Manager (webanalyse)
Vores website anvender Google Analytics, en webanalysetjeneste som stillestil rådighed af Google LLC (”Google”). Google Analytics anvender cookies,dvs. tekstfiler som placeres på din computer for at kunne analysere hvordanbrugere anvender hjemmesiden. Informationen som genereres af sådannecookies gennem din brug af hjemmesiden (inklusive jeres IP-adresse) blivervideresendt til og lagres af Google på servere i og udenfor EES.

Google anvender denne information til at evaluere din brug af hjemmesidenog samle rapporter af aktiviteter på vores website.

Google kan også overføre denne information til tredje parter hvis detkræves ifølge lov, eller i de tilfælde at en tredje part behandlerinformationen for Googles regning. Google forbinder ikke din IP-adresse medandre data som Google er i besiddelse af. Ved at anvendes vores website,giver du samtykke til at Google behandler dine oplysninger på den måde ogtil de formål som beskrives ovenfor.

Hvis du ikke ønsker at dine besøg på vores website skal vises i statistikeni Google Analytics, kan du installere en tilføjelse i din browser.Tilføjelsen findes til browserne Internet Explorer, Google Chrome, MozillaFirefox, Apple Safari og Opera og er tilgængelig her.

Gennem Google Analytics anvender vi også cookies til remarketing.Remarketing indebærer interessebaseret annoncering, dvs. at din adfærd påvores website kan anvendes til målrettede annoncer på andre hjemmesider.Her anvendes data fra en tredjeparts-cookie. Hvis du ønsker at ændre dineinstillinger for remarketing eller ønsker at vælge cookies fra som anvendestil interessebaseret annoncering fra Google, kan du gøre det her.

KONTAKTOPLYSNINGER

Det er Timarco Aps, Cvr-nr: 33499906, som er personoplysningsansvarlig forbehandlingen af dine personoplysninger.

Vær velkommen til at kontakte os på vip@timarco.com når du harspørgsmål om personoplysninger vi har lagret om dig.

Timarco
Automatikvej 1, 3. & 4. Sal
2860 Søborg