Sluit het zoekscherm
TIMARCO   ·   WE ARE UNDERWEAR & MORE!

PRIVACYBELEID & COOKIES

INTEGRITEITSBELEID

Timarco NL B.V KvK-nummer 70945381, Amsterdam, Netherlands wil uw persoonlijke integriteit beschermenen streeft er altijd naar om uw persoonlijke gegevens op de best mogelijkemanier te beschermen.

Het is ons doel om alle geldende regels te volgen voor de bescherming vanpersoonlijke gegevens zoals bijvoorbeeld de GDPR (General Data ProtectionRegulation). Wij willen graag duidelijk zijn in hoe wij en onze partners uwgegevens verzamelen en bewerken.Wij verzamelen enkel de gegevens die wijnodig hebben om uw verwachtingen waar te kunnen maken en u de beste servicete kunnen bieden. Dit beleid helpt u om te begrijpen welke informatie wijverzamelen en hoe deze gebruikt wordt.

Dit beleid is geldig voor alle gegevens die via onze site verzameld worden.

RECHTSGRONDSLAG

Om uw gegevens juist te kunnen behandelen hebben wij een zogenoemderechtsgrondslag nodig. Wij hebben uw gegevens nodig om uw aankoop door tekunnen laten gaan en u van dienst te zijn.

Wij verzamelen uw gegevens ook voor doeleinden met betrekking totinteresse. Wij kunnen u bijvoorbeeld informatie sturen over producten endiensten die voor u interessant zouden kunnen zijn.

Verzameling van Persoonsgegevens

Wij behandelen de gegevens die u als klant achterlaat als u iets koopt, alsu onze website bezoekt, of met ons communiceert. De gegevens die wijbehandelen zijn uw naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer en account.

Gegevens die wij verzamelen bij een bezoek aan onze website zijn informatieom uw aankopen en aankoopsgeschiedenis. Wij verwerken uw gegevens ook viaons cookiebeleid.

Opslag en deling van persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden met partners gedeeld voor adminstratieveredenen en om onze diensten te verbeteren wat betreft de verkoop enmarketing van onze producten. Deze partners werken met ons samen en zijnook gebonden aan dit beleid daar wij nog steeds verantwoordelijk zijn vooruw gegevens.

Tijdsperiode voor hantering en opslag

Wij hanteren uw gegevens slechts zo lang als dat nodig is om het doel tebereiken waar wij uw gegevens voor in hebben gezameld. Dezelfde gegevenskunnen op verschillende plekken bewaard worden voor verschillendedoeleinden.

Peroonsgegevens die wij opslaan zijn er voor het administreren van derelatie met de klant, inclusief uw aankopen en account, of om u van dienstte kunnen zijn in het geval van reclamaties en garantiën.

Uw gegevens kunnen tot een jaar na uw aankoop gebruikt worden voormarketingdoeleinden.

Het kan zijn dat uw gegevens langer gespaard worden indien dat nodig isvoor de overheid of justitie.

Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Wanneer u bij ons koopt kunt u zich veilig en vertrouwd voelen. Timarcobeschermt uw persoonlijke gegevens met zowel technische alsorganisatorische veiligheidsmaatregelen. Om onbevoegde toegang te voorkomenen om de juistheid van de gegevens te garanderen, worden gevoelige gegevens- zoals credit card- en bankrekeningnummers - altijd versleuteld. Wijleggen ook nooit credit card- of bankrekeninginformatie vast in onzesystemen.

Uw Rechten

Recht op inzage: Timarco en haar dochterondernemingen streven ernaar dat alle door onsgehanteerde informatie correct is. Dat geldt natuurlijk ook de persoonlijkegegevens die wij verzamelen. Indien (een deel van de) informatie niet juistblijkt te zijn zullen wij deze onverwijld corrigeren. U heeft uiteraard hetrecht op inzage van de gegevens die wij over u geregistreerd hebben. Indienu inzage wenst in uw gegevens of andere vragen heeft ten aanzien van debehandeling van uw persoonlijke gegevens, verzoeken wij u contact met onsop te nemen.

Recht op verbetering: U kunt uw persoonlijke gegevens aanpassen indien deze onjuist zijn.

Recht op verwijdering: onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om uw gegevens te latenverwijderen. Bijvoorbeeld:

  • De gegevens zijn niet langer nodig voor het doel waar ze voor verzameldwerden.
  • U wilt geen directe marketing ontvangen

Dit is niet geldig indien wij van de wet uw gegevens moeten bewaren.

Recht op begenzing: Dat het gebruik van uw gegevens begrensd wordt.

Interesse: U heeft het recht om aan te geven dat uw gegevens niet gebruikt mogenworden wegens gebrek aan intresse, maar wij kunnen alsnog uw gegevensbewaren op last van de overheid.

Directe marketing: U kunt, wanneer u wilt, stopzetten dat uw persoonlijke gegevens gebruiktworden voor directe marketing. U kunt ook verschil maken tussenverschillende kanalen voor de marketing en de berichten via e-mailstopzetten terwijl u wel de berichten ontvangt via sms.

Recht op klachten: Indien u niet tevreden bent met de behandeling van uw persoonlijke gegevenskunt u contact met ons opnemen.

COOKIES

Deze website gebruikt zogenaamde cookies.

Een cookie is een klein bestand dat via onze website op uw computer wordtgeplaatst en informatie over uw bezoek registreert. Timarco gebruiktcookies uitsluitend om de functionaliteit van deze website te optimaliserenen u als klant het gebruik ervan zo eenvoudig mogelijk te maken.

U kunt uw webbrowser zo instellen dat u het gebruik van cookies niettoestaat. Ga naar de website van uw webbrowser voor informatie hoe u ditkunt instellen.

Let op: Als u het gebruik van cookies blokkeert, kunt u geen bestellingenvia deze website plaatsen. De winkelwagen- en kassafuncties hebben cookiesnodig om te kunnen functioneren.

Contactgegevens

Timarco NL B.V
Kraijenhoffstraat 137A
1018RG Amsterdam
Dat u als klant tevreden bent, komt voor ons op de eerste plaats
Uw mening is uiterst belangrijk voor ons. Bij vragen, problemen, op- ofaanmerkingen kunt u contact opnemen met ons. gdpr@timarco.nl
Alle prijzen zijn inclusief BTW. VAT NO NL858520813B01.